สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

รายละเอียด

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพ้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน

แสดงบนแผนที่
ที่ตั้ง : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ บึงสำนักใหญ่ หมู่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
วันและเวลาที่เปิด-ปิดทำการ :
ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.
ข้อมูลการเดินทาง : ใช้เส้นทาง 344 จนสุดสายและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท (หมายเลข 3) ประมาณ 15 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาลสุนทรภู่ เข้าไปประมาณ 6 กิโลเมตรพอถึงวัดพลงไสวให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนน 3145 เข้าไปประมาณ 550 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่หมู่บ้านในซาก เข้าไปประมาณ 800 เมตร แล้วให้เลี้ยวขวาประมาณ 210 เมตร และเลี้ยวซ้ายประมาณ 110 เมตร จะเจอสวนพฤกษศาตร์จังหวัดระยอง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
0 3863 8880-1 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
เว็บไซต์ : http://www.qsbg.org/2015_qsbg_rayong